Algemene voorwaarden

Voor de leesbaarheid van dit document hebben we gekozen u toe te spreken in de “wij “vorm. Waar “wij” , “,ons “ en “onze” staat voor het bedrijf energieverdienmodellen.nl.

Definitie :

Energieverdienmodellen is als bedrijf opgenomen in het handelsregister van de Kamer van koophandel nummer 24325680.,Postbus 10683 2501 HR Den Haag.

Diensten :

Wij, energieverdienmodellen, bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de gekochte software aan voor het uitzenden van online programma voor VVE-leden en VVE-profesionals Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de door ons gekochte Software, die beschikbaar wordt gesteld middels een persoonlijk gebruikersnaam en wachtwoord.

Tevens worden de online programma ondersteund met live-sessies, coaching calls, incompany trainings en gratis VVE-pilot intakes. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software en de hierboven benoemde diensten van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, diensten of de software, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, via het contact formulier op de website of info@energieverdienmodellen.nl.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden en gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24325680.
 3. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.energieverdienmodellen.nl.
 4. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 5. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de rechtsverhouding tussen ons en jou, wordt je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook toepasselijk bij verlenging (en ) van onze aanbiedingen en overeenkomsten.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst.

 1. Onze diensten zijn van toepassing voor VVE-leden: Bij start van het afnemen van de dienst, dien je altijd te kunnen aantonen je ID en VVE-lidmaatschap. Deze dien je mee te nemen naar de GRATIS VVE-Intake of betaalde VVE-livesessies.
 2. Onze diensten zijn van toepassing voor VVE-professionals. De diensten zijn alleen bedoeld voor VVE-professionals, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Je verklaart middles het aangaan van deze overeenkomst met ons dat je aan voorgaande voorwaarden voldoet.
 3. Een VVE-professional kan alleen Ambassadeur worden als hij of zij VVE-beheert , VVE –financierd of een bouw of vastgoed professional is, die dit VVE-verdienmodel tot uitvoering wil brengen.
 4. Als Amabbasdeur ontvang je de know-how licensie, als je instemt met de algemene voorwaarden, die tijdens het einde van het online programma bekend worden gemaakt. Tevens dien je als Ambassadeur geslaagd te zijn voor onze Ambassadeurs toetst, die wordt gehouden tijdens de laatste live-sessie.
 5. Het ambassadeursschap is vrijblijvende, niet verplichte en niet bindende aanbieding, alvorens men akkoord gaat met de overeenkomst en de algemene voorwaarden van de know-how licensie.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.

Artikel 4 – Prijs

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes staan vermeld op de website enerieverdienmodellen.nl. Deze prijzen zijn exclusief 21 % btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkmost te maken kosten , waaronder verzend,- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 2. Door ons gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.
 3. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 14 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
 4. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen 30 dagen de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 1. Wij zullen u altijd voorafgaande levering diensten facturen, via onze producten pagina en software..Lukt het niet om te betalen via onze website. Neem dan contact met ons op via support@energieverdienmodellen.nl.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling aan ons te geschieden binnen 14 ( viertien ) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur.
 3. Bij betalingsachterstand ontvang je herinnering waarin staat vermeld dat erbij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend.Indien na de aanmaning niet tot betaling wordt overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingberekestelling. Bij een medling van ingbrekestelling ontzeggen wij verdure toegang onze diensten en online programma,s.Heeft daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan het Centraal invorderings bureau (CIB )
 4. Als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u automatisch in verzuim. In dat geval bent u de wettelijke (handels)rente plus 1,5% verschuldigd over het openstaande bedrag per kalendermaand. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment dat u het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
 5. Als u in verzuim bent, bent u tevens aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen ten allen tijde minimal 15% van de verschuldigde hoofdsom tot van €2500 met een minimum van €525. Bij een openstaand bedrag tot €525 zullen deze kosten €40 zijn.

Artikel 6 – Gebruik van energieverdienmodellen

 1. Als u gebruik wilt maken van onze Software, moet u zich registreren op onze website. Wij kijken vervolgens of wij uw registratie goedkeuren. Wij zullen u dit zo snel mogelijk laten weten. U mag alleen een persoonlijk account voor uzelf aanmaken. U mag anderen geen toegang geven tot (een reservekopie van de) Software.
 2. U moet uw accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord. U bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als u bij ons heeft gemeld dat een ander het wachtwoord van een persoonlijk account kent.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

Artikel 7 – Beschikbaarheid en onderhoud van energieverdienmodellen

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat u de Software kunt gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met u hebben. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Derden partijen zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software, middels een SLA-overeenkomst.
 2. Wij kunnen de software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) uit. U ontvangt 5 dagen werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij u geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. U kunt dit doen door te e-mailen naar support@energieverdienmodellen.nl. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 8 – derden

 1. Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 2. Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de SaaS overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing
 3. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zonodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

Artikel 9 – Bijzondere voorwaarden online/offline programma’s

 1. In het online programma delen wij onze kennis, ervaring en tools om een succesvol VVE-Energieverdienmodel te realiseren. Zelf moet je naast het volgen van het online programma voldoende tijd reserveren om het VVE-Energieverdienmodel te realiseren.Het succes en de mogelijke besparingen met het Energieverdienmodel is per locatie en object anders. Per locatie en status object zijn er andere uitkomsten van het VVE-energieverdienmodel.Wij kunnen daarom nooit verantwoordelijk zijn voor de uitkomsten van het VVE-Energieverdienmodel.Wel zullen wij ons inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een succesvol VVE-energieverdienmodel te realiseren en staan wij binnen de grenzen van het programma voor je klaar.
 2. De ondersteuning vind plaats per email en facebookgroep.De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website. Extra ondersteuning zijn de live sessies en coaching calls.
 3. Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij of de coaches binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.
 4. Het is niet mogelijk om deelname aan online of offline programma’s te annuleren in het geval wij of een coach of trainer uit mijn team (ernstig) ziek wordt of komt te overlijden. Wij zullen altijd een passende coach of trainer vinden die het werk dan afrondt. Inschrijfgeld kan nooit worden teruggevraagd en de termijnbetalingen dienen altijd te worden voldaan.
 5. Bij een programma en online training met een looptijd langer dan 1 jaar, kunnen wij te allen tijde besluiten om stoppen. Dit kondigen wij minimaal twee maanden van te voren aan. Het deel van het programma dat wij hierdoor niet lever, zal naar rato van het betaalde inschrijfgeld worden gerestitueerd. De online content blijft wel toegankelijk gedurende de looptijd van het programma.
 6. Wij streven ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar wij kunnen dit niet garanderen. Als wij de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zullen wij je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Wij zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
 7. Het kan zijn dat wij diensten van derden aanbeveel en/of dat wij je deze diensten laat gebruiken. Wij treden voor de diensten derden altijd op als bemiddelende partij en ben daarom zijn wij nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van diensten door derden. De algemene voorwaarden die derden partijen aanbieden zijn van toepassing op het gebruik van hun diensten. Wij raden je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. brengen.
 8. Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 10- Bijzondere voorwaarden coaching calls

 1. De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.
 2. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening.

Artikel 11-  Bijzondere voorwaarden live sessies

 1. Wanneer je wil deelnemen aan de live-sessies, dien je middels de gedeclareerde factuur als de een toegangskaart meet e nemen.(copie factuur )
 2. Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele live-sessie bij je te dragen en op eerste verzoek aan ons, of door ons ingeschakelde derden, te tonen.
 3. Gedurende je verblijf op de locatie van de live-sessie dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende live-sessie. Je bent in dit verband tevens verplicht de door ons, of door ons ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
 4. Wij zijn gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de live-sessie. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.
  Annulering en restitutie
 5. Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.
 6. Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-mail contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.
 7. Indien de live-sessie door ons wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zullen wij uitsluitend verplicht zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de toegangskaart ( copy factuur ), ongeacht welke prijs voor de toegangskaart is betaald.
 8. Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het betreffende live-sessie binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering.
 9. Het restitutieverzoek zoals beschreven in 7.9 wordt gemaild naar mij en zal binnen 5 (vijf) werkdagen worden beantwoord.
 10. Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander live-sessie
 11. Indien wij dit om enigerlei reden wenselijk achten, dan wel in geval van overmacht, zijn wij gerechtigd het live-sessie te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het live-sessie in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.
 12. Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het live-sessie geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.
 13. Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Wij zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 2. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ons op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behouden wij onze aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Voorzover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan twee maanden, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd, zonder verplichtin tot vergoeding schade aan de ander. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u de Software heeft gebruikt.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op het VVE-energieverdienmodel en online programma vertoont met de Software.
 2. U krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.
 3. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
 4. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb..
 5. De intellectuele eigendommen van het uitgevoerde VVE-energieverdienmodel blijven van u, als u vermeld dat dit in samenwerking energieverdienmodellen is verricht.
 6. Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:
 3. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 4. informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.3 Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 1. Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

Artikel 16 –  Klachten

 1. Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
 2. Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die u binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 10. Iedere aansprakelijkheid van ons voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw. of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 11. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 18 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
 2. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Den Haag..
 3. Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Bevoegde rechter

Rechtbank Den Haag.