Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKERSOVEREENKOMST
PARTIJEN

De gebruikersovereenkomst saas is de overeenkomst tussen energieverdienmodellen
en de geregistreerde gebruiker over het gebruik van de te beschikking gestelde
software, waarmee het online programma wordt uitgezonden.
1. www.energieverdienmodellen.nl en www.bt-productions.nl met postbus 10683
2501 HR Den Haag. 24,met KvK-nummer 24325680 ( energieverdienmodellen )
2. De gebruiker kan een natuurlijk persoon zijn, geregistreerd onder een bestaand
adres. De gebruiker is een VVE-lid.
3. De gebruiker kan een rechtspersoon zijn, geregistreerd met KvK-nummer De
gebruiker is een VVE –professional.
Energieverdienmodellen en gebruiker hierna samen Partijen .

ACHTERGROND

1. Energieverdienmodellen biedt online software aan, waarmee het online programma
kunnen worden bekeken (de Software ).
2. Energieverdienmodellen biedt via Software-as-a-Service ( SaaS ) de Software aan.
Dit betekent dat energieverdienmodellen Gebruiker via het internet toegang biedt tot
de Software, via een wachtwoord en gebruikersnaam.
3. Gebruiker wil via SaaS gebruik maken van de Software. energieverdienmodellen wil
Gebruiker deze mogelijkheid bieden, onder de in deze overeenkomst (de
Overeenkomst ) genoemde voorwaarden.

OVEREENKOMST

Artikel 1 – Toestemming gebruik van de Software

1. Energieverdienmodellen geeft Gebruiker toestemming gebruik te maken van de
Software. Deze toestemming is exclusief voor de gebruiker en niet-overdraagbaar.
2. Gebruiker mag de Software alleen gebruiken voor het bekijken van het online
programma. Gebruiker heeft de voorafgaande toestemming nodig van
energieverdienmodellen als hij de Software voor een ander doel wil gebruiken.
Gebruiker moet hiervoor altijd schriftelijke goedkeuring vragen
3. Gebruiker moet zich op de website van energieverdienmodellen registeren. Nadat
energieverdienmodellen de registratie heeft goedgekeurd, ontvangt Gebruiker een
persoonlijk gebruikersaccount met wachtwoord.
4. Alleen Gebruiker mag het persoonlijke gebruikersaccount gebruiken. Gebruiker
mag anderen geen toegang geven tot (een reservekopie van de) Software.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) maken deel uit van deze
Overeenkomst. Gebruiker gaat vooraf gaande betaling akkoord Algemene Voorwaarden
en gebruikersovereenkomst.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

1. Gebruiker betaalt voor het gebruik van de Software de kosten zoals aangeven op
de producten pagina van www.energieverdienmodellen.nl. De genoemde kosten
zijn altijd exclusief btw.
2. Gebruiker betaald voorafgaande de start van het online programma..
energieverdienmodellen stuurt daarvoor een factuur.
3. energieverdienmodellen mag jaarlijks een inflatiecorrectie toepassen op de in lid 1
genoemde prijzen.
4. energieverdienmodellen mag de in lid 1 genoemde prijzen wijzigen bij een
verlenging van deze Overeenkomst.

Artikel 4 – Duur, verlenging en einde Overeenkomst

1. Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor een jaar.
2. Partijen kunnen deze Overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen met een
opzegtermijn van twee maanden.
3. Partijen kunnen deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen
in de volgende gevallen:
a. bij een aanvraag van surseance van betaling door de andere partij;
b. bij verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
c. bij een aanvraag van faillissement door de andere partij;
d. bij faillietverklaring van de andere partij;
e. bij onderbewindstelling, curatele of schuldsanering van de andere partij.
4. Na afloop van deze termijn heeft Gebruiker geen toegang meer tot de data.

Artikel 5 – Verplichtingen energieverdienmodellen

1. Energieverdienmodellen.nl zal een service level agreement aangaan via derden
partijen. Hierin staan de afspraken over de ondersteuning, die
energieverdienmodellen zal verlenen bij gebruik van de Software (de ‘Service Level
Agreement’) en het onderhoud dat derden partijen voor energieverdienmodellen zal
verrichten. In deze Service Level Agreement zal Energieverdienmodellen met
derden partijen onder andere het volgende vastleggen:
1. de manier waarop energieverdienmodellen technische ondersteuning zal
leveren, via: support@energieverdienmodellen.nl.
2. de manier waarop melding van software incidenten worden gerapporteerd;
3. hoe updates (en mogelijkerwijs upgrades) beschikbaar zullen worden
gesteld;
4. wat de beschikbaarheid van de software is.
1. Energieverdienmodellen Wij mogen werkzaamheden laten verrichten door derden,
als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de SaaS overeenkomst.
Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2
(hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn
niet van toepassing
2. biedt aan diensten van derden partijen tijdens haar programma. Deze aanbiedingen
van ondersteunende derden partijen zijn vrijblijvend en niet bindend. De prijs,
offerte en betalingen zijn onder de algemene voorwaarden derden partijen.

Artikel 6 – derden.

2. Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben,
behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet
aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
3. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn
overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zonodig bij
deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een
dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

Artikel 7 – Verplichtingen Gebruiker

1. Gebruiker zal alle informatie en materialen, die energieverdienmodellen voor de
uitvoering van deze Overeenkomst nodig heeft, op tijd geven aan
energieverdienmodellen. energieverdienmodellen is niet aansprakelijk als hij deze
Overeenkomst niet of niet op tijd kan nakomen doordat Gebruiker de materialen of
informatie te laat heeft gegeven.
2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van de
internetverbinding, het interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens de
systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
energieverdienmodellen is niet verantwoordelijk voor Incidenten die te maken
hebben met een van de hiervoor genoemde zaken. Als Gebruiker de Software
onverstandig gebruikt en daardoor een Incident veroorzaakt, is
energieverdienmodellen daarvoor niet verantwoordelijk. Gebruiker betaalt de kosten
voor het oplossen van een Incident waarvoor Gebruiker verantwoordelijk is. De
kosten hiervan zijn € 90,00 per uur extra onderhoud.
3. Gebruiker zal de Software gebruiken volgens de geldende wet- en regelgeving
(zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
4. Gebruiker mag de Software niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor
de Software bedoeld is (zoals omschreven in lid 2 van het artikel (onder het kopje)
“Toestemming gebruik van de Software”). energieverdienmodellen is niet
aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het verkeerde gebruik van de
Software door Gebruiker.
5. Gebruiker mag niet:
a. de Software met het online programma (proberen te) verhuren, bezwaren, in
licentie geven of op een andere manier misbruiken;
b. een afgeleide of concurrerende versie van de Software met het online
programma (proberen te) maken.

Artikel 8 – Gebruiksregels

1 Het is verboden in 7 stappen naar een energieverdienmodel te gebruiken voor
handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en
regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst
van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch i
2 Daarnaast is het verboden bij in 7 stappen naar een energieverdienmodel:

 • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
 • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
 • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich
  legaal is);
 • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar
  dergelijke informatie te plaatsen;
 • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals
  door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is
  bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te
  (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het
  zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden
  of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste
  communicatie;
 • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

3 Indien energieverdienmodellen constateert dat u bovengenoemde voorwaarden
overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag energieverdienmodellen zelf
ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
4 Indien naar het oordeel van energieverdienmodellen hinder, schade of een ander
gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk
van energieverdienmodellen of derden en/of van de dienstverlening via internet,
in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken
van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare
software, is energieverdienmodellen gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij
redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
energieverdienmodellen is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar
eigen inzicht aan te passen.
5 energieverdienmodellen is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van
geconstateerde strafbare feiten. Voorts is energieverdienmodellen gerechtigd om
uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan
een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene
voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende
aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de
derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
6 energieverdienmodellen kan de schade als gevolg van overtredingen van deze
gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart energieverdienmodellen van alle claims
van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 9 – Overdracht

Partijen mogen de rechten en plichten uit deze Overeenkomst zonder voorafgaande
toestemming niet aan een derde overdragen.

Artikel 10 – Kosten, verzuim

1. Gebruiker moet alle kosten vergoeden die energieverdienmodellen maakt om
Gebruiker tot nakoming van deze Overeenkomst te dwingen.
2. Als een bepaalde verplichting niet wordt nagekomen of een bepaalde termijn voor
de nakoming van een verplichting verloopt, dan is Gebruiker automatisch in
verzuim. Een ingebrekestelling is niet vereist.

Artikel 11 – Boetebepaling

Gebruiker is een boete verschuldigd aan energieverdienmodellen als hij zich niet houdt
aan een bepaling van deze Overeenkomst en dit niet herstelt, nadat hem daarvoor een
redelijke termijn van 14 dagen is gegeven. Deze boete van €1000,00 per dag is direct
opeisbaar en geldt vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is. Daarnaast moet
Gebruiker de schade vergoeden die energieverdienmodellen heeft opgelopen als gevolg
van de schending van deze Overeenkomst door Gebruiker.

Artikel 12 – Nietigheid

Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan
de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige deel wordt vervangen door
een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 13 – Slotbepaling

1. Alleen schriftelijke wijzigingen op deze Overeenkomst zijn geldig.
2. Alle bijlagen zijn onderdeel van deze Overeenkomst.
3. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Nederlands recht./ Rechtbank Den Haag.
Bijlagen:
• Service Level Agreement
• verwerkersovereenkomst