Gebruiksvoorwaarden

De dienst “in 7 stappen naar een energieverdienmodel” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf energieverdienmodellen. Aan het gebruik van in 7 stappen naar een energieverdienmodel zijn onderstaande voorwaarden verbonden.

Door in 7 stappen naar een energieverdienmodel te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door energieverdienmodellen schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Op in 7 stappen naar een energieverdienmodel kunt u online programma.

1.2. Om in 7 stappen naar een energieverdienmodel te kunnen gebruiken, moet u zich

eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, controleert

energieverdienmodellen of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan

bericht.

1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord

af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt

geheim te houden. energieverdienmodellen mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt

vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw

leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u

bij energieverdienmodellen heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4. Met in 7 stappen naar een energieverdienmodel worden uw persoonsgegevens

verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de

scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van energieverdienmodellen voor

meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden in 7 stappen naar een energieverdienmodel te gebruiken voor

handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en

regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van

informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Daarnaast is het verboden bij in 7 stappen naar een energieverdienmodel:

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3. Indien energieverdienmodellen constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag energieverdienmodellen zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4. Indien naar het oordeel van energieverdienmodellen hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van energieverdienmodellen of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is energieverdienmodellen gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. energieverdienmodellen is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5. energieverdienmodellen is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is energieverdienmodellen gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6. energieverdienmodellen kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart energieverdienmodellen van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. energieverdienmodellen spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. energieverdienmodellen onderhoudt in 7 stappen naar een energieverdienmodel actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3. energieverdienmodellen mag van tijd tot tijd de functionaliteit van in 7 stappen naar een energieverdienmodel aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist energieverdienmodellen zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. energieverdienmodellen zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst in 7 stappen naar een energieverdienmodel, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van energieverdienmodellen. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van energieverdienmodellen, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). energieverdienmodellen heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.

4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan energieverdienmodellen besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

4.5. Indien u informatie stuurt naar energieverdienmodellen, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6. energieverdienmodellen zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via in 7 stappen naar een energieverdienmodel, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of energieverdienmodellen daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal energieverdienmodellen zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.7. Indien energieverdienmodellen constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is energieverdienmodellen gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor energieverdienmodellen maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van in 7 stappen naar een energieverdienmodel.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van in 7 stappen naar een energieverdienmodel is een vergoeding per maand verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.

5.2. Betaling kan worden verricht via iDealbetaling, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van energieverdienmodellen beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2. energieverdienmodellen is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij energieverdienmodellen meldt.

6.4. In geval van overmacht is energieverdienmodellen nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3. energieverdienmodellen kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1. energieverdienmodellen mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen.

8.2. energieverdienmodellen zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met in 7 stappen naar een energieverdienmodel worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin energieverdienmodellen gevestigd is.

9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door energieverdienmodellen wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. energieverdienmodellen is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die in 7 stappen naar een energieverdienmodel of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.